Kuntoutusohjaus Kurikassa

Kuntoutusohjauksessa arviointi ja suunnittelu on kuntoutusohjaajan asiantuntemuksella tapahtuvaa selvittelyä, joka liittyy asiakkaan kokonaistilanteeseen, elinympäristöön ja arkielämän tilanteissa selviytymiseen.

Kuntoutusohjaajan asiantuntijuus perustuu eri sairaus- ja vammaryhmien hoidon ja kuntoutuksen sekä kuntoutumista tukevan palveluverkoston tuntemiseen ja tämän kokonaisuuden hallintaan. Asiakas ja tarpeen mukaan hänen lähiyhteisönsä osallistuvat arviointiin ja suunnitteluun.

Oikea-aikaisten ja riittävien palveluiden turvaamiseksi kuntoutusohjaaja toimii asiakkaan yhdyshenkilönä eri tahoille sekä asiakkaan tukena hänen kuntoutumisprosessissaan.  Kuntoutusohjaajan lausunto on tarpeellinen muun muassa asiakkaan hakiessa vammaispalvelulain mukaisia palveluja ja tukitoimia sekä apuvälinepalveluja tai sosiaalietuuksia.

Ammatillinen kuntoutussuunnittelu

Kuntoutussuunnittelija perehtyy toimeksiannon yhteydessä kertyneen aineiston perusteella alustavasti kuntoutujan tilanteeseen ja ottaa yhteyttä kuntoutujaan.  Kuntoutujan kanssa kasvokkain käytävässä keskustelussa täydennetään tietoja kuntoutujan terveydentilasta, koulutuksesta, työhistoriasta, nykyisestä työtilanteesta, perhe- ja muusta sosiaalisesta tilanteesta sekä kuntoutujan ammatillisista suunnitelmista. Kuntoutussuunnittelijan tavoitteena on arvioida kokonaisvaltaisesti asiakkaan tilannetta ja ammatillisen kuntoutuksen ja ohjauksen tarvetta ja edellytyksiä. Selvitettäviä asioita ovat mm. pystyykö kuntoutuja työskentelemään aiemmassa ammatissa, kyetäänkö aikaisempaa koulutusta ja työkokemusta hyödyntämään, onnistuuko työhön paluu työpaikkakuntoutuksen tai ammatillisen koulutuksen avulla.

Toimintakyvyn kartoitus

Kuntoutustarvetta arvioitaessa selvitetään, mitä kuntoutuspalveluja, apuvälineitä ja kodin muutostöitä kuntoutuja tarvitsee pystyäkseen toimimaan mahdollisimman itsenäisesti. Kuntoutujan omatoimisuutta edistäviä keinoja selvitetään yhdessä hänen itsensä, tarvittaessa omaisten ja kuntoutukseen osallistuvien asiantuntijoiden kanssa. Näitä asiantuntijoita ovat mm. terapeutit, kuntoutusohjaajat sekä apuvälineyksiköiden asiantuntijat. Tavoitteena on varmistaa yhteistyössä terveydenhuollon ja muiden toimijoiden kanssa, että kuntoutuja saa tarvitsemansa palvelut.

Ota yhteyttä ja kysy lisää kuntoutusohjauksesta. 

Suosittele meitä

  • Fysioterapiapalvelut Kurikka
  • Fysioterapiapalvelut Kurikka